KUNSKAP & REDSKAP

Förutom fortlöpande kortare insatser inom ett flertal områden arbetar Agroax även kontinuerligt med ett antal olika projekt som presenteras nedan.

 

PROJEKTINDEX/SNABBLÄNKAR

Greppa dina mervärden
– en utbildning där deltagarna undersöker sina unika mervärden

Fabulous Flavours of Sweden
– utvecklar strategier för export av svenskt mathantverk

Gastronomiska samtal
– utveckling av två (tre) samverkande arenor förett fritt, kreativt och praktiskt samtal om svensk gastronomi

Äkta Sylt
– hur små mathantverksföretag utvecklar sin bransch

Modell för strategisk planering av lokalt anpassade företag inom ekologisk råvaruproduktion och förädling
– hjälpmedel för företagare

GREPPA DINA MERVÄRDEN

Hur kan man tydligt förmedla det man själv och den egna produkten står för? För en mathantverkare är produkten inte bara ett antal ingredienser som behandlats enligt ett visst recept! Produkten bär med sig en del av hantverkarens lust, omsorg och kunskap. Unika och personliga egenskaper som höjer produktens värde. Mervärde!

”Greppa dina mervärden” – En utbildning där deltagarna undersöker vilka deras unika mervärden är och hur de kan använda dem för att göra produkterna mer attraktiva. Utbildningen tar ett helhetsgrepp och fokuserar inte enbart på produkten i sig. Som utgångspunkt för arbetet ligger formuleringen av en bärande vision grundad på deltagarens värderingar samt företagets bakgrund och resurser. Hela läroprocessen utmynnar i formulerandet av en handlingsplan. Handlingsplanen sätter upp konkreta och tydliga åtgärder som leder till utvecklandet och förmedlandet av de unika mervärdena.

”Greppa dina mervärden” innefattar träffar under två heldagar och sträcker sig totalt över ca 10 veckor. Under de 10 veckorna arbetar deltagarna enskilt, i egen takt, med hjälp av en speciellt framtagen arbetsbok. Till hjälp och inspiration finns hela tiden via Agroax internetbaserade mötesplats tillgång till erfarna personer med gedigen kunskap om t ex företagande, formgivning, kommunikation och retorik.

”Greppa dina mervärden” har genomförts i:

Skellefteå, Västernorrland/Norrbotten i samarbete med HS Norrbotten Kvänum, Västra Götaland i samarbete med Lokalproducerat i Väst Växjö, Småland i samarbete med Regional Matkultur Småland Vreta Kluster, Östergötland i samarbete med SIK, Vreta Kluster

Nyfiken? Ta gärna en titt på våra korta introfilmer. Här kan du träffa de medverkande och höra dem kort berätta sin syn på mervärden och hur de kan lyftas fram.

FABULOUS FLAVOURS OF SWEDEN

FFOS är navet i ett nätverk av svenska mathantverkare som ser sin verksamhet i ett internationellt perspektiv. Med det stora intresset för det svenska köket i Europa och världen som bakgrund har FFOS som ett syfte att marknadsföra svenskt mathantverk utomlands. En utmaning är att finna former och strategier för export av svenskt mathantverk i en värld anpassad till industriell mat och storskalig logistik.

Verksamheten består i att skapa möten mellan mathantverkare och inköpare. Detta sker genom anordnandet av olika matevent för att skapa internationella relationer och möjlighet till exportförsäljning. Mathantverkaren själv involveras, dels för att ge produkterna en tydligare identitet och ett högre värde men också för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte på ett internationellt plan.

Det långsiktiga målet är att stärka det svenska mathantverket, även på hemmaplan, och bidra till en gynnsam utveckling.

Erfarenheter och slutsatser av FFOS verksamhet kommer att samlas och finnas tillgängliga i en handbok. Handboken är utformad för att kunna fungera som ett verktyg och en vägledning för den mathantverkare som i framtiden vill sälja sina produkter utanför sitt närområde.

Besök www.ffos.se

GASTRONOMISKA SAMTAL

Kocken och krögaren Mathias Dahlgren var med tillsammans med Hans Naess, Agroax, i Köpenhamn 2004 och utformade ”Manifest för det Nya Nordiska köket”. Under de samtal som då fördes mellan Hans och Mathias blev det uppenbart för dem att det saknas mötesplatser där vi kan samtala om mat. Vad är vi och vad vill vi bli?!

Agroax har tagit initiativet till att bilda Gastronomiska Samtal Ideell förening. Ett initiativ för att skapa ett samtal som har sin utgångspunkt i hela den kedja av arbetsinsatser som odlare, uppfödare, förädlare, matlagare och handlare utför för att vi alla ska få mat på bordet oavsett hur och var. Gastronomiska Samtal skapar två samverkande arenor för ett fritt, kreativt och praktiskt samtal om svensk gastronomi: Matverk och Gastronomiskt Forum

Matverk är en rikstäckande produkttävling. De tävlande lagen ingår en råvaruproducent, en matlagare och/eller en förädlare. Deltävlingar kommer att genomföras i varje landskap och slutligen en riksfinal för alla regionala vinnare.

Gastronomiskt Forum är årets mest vitala och tongivande gastronomiska samtal i Sverige, som kopplar samman kompetenta, intressanta och kreativa krafter från både teori och praktik. Under några dagar årligen möts matbranschens aktörer kring aktuella och strategiska gastronomiska frågeställningar.

Besök www.gastronomiskasamtal.se

Besök Gastronomiska samtal på Facebook

Tillsammans med Wognum Art utvecklas en tredje arena, med stöd av Visit Sweden och Jordbruksverket. På Matsamtals blogg kommer längre samtal publiceras som poddradio och WebbTV. Matsamtal har även en egen YouTube-kanal.

ÄKTA SYLT

Agroax startade redan 2004 en 3 årig utbildning för sylthantverkare. Utbildningen fick som ett resultat att Svenska syltningssällskapet bildades av ett antal kursdeltagare. I detta fördjupade samarbete formulerades att antal utmaningar som var gemensamma för hantverkarna. Hur skall man som ett litet kvalitetsinriktat hantverksföretag ta tillräcklig plats på marknaden. Agroax anlitades som projektledare för ett utvecklingsarbete som genomfördes inom ramen för två separata projekt. Båda finansierade av länsstyrelsen i Södermanland. Resultatet av dessa projekt blev ett för Sverige unika varumärket ”ÄKTA SYLT”. I en inledande fas så formulerades hantverkarnas behov att ”äga” begreppet Sylt. De accepterade inte längre att företag med stora resurser kunde ”stjäla” alla de värden som var hantverkets.

Värdeord som blev styrande i processen och som tog sin utgångspunkt i de värden/mervärden som var utmärkande för hantverkarna var; Hantverket, kvalitet, renhet, äkthet, hantverkaren, tydlighet. Kring dessa mervärden utvecklades ett varumärke och en kommunikationsstrategi. Äkta Sylt är ett unikt exempel på hur små företag över hela landet tillsammans identifierat sina mervärden och tillsammans använder sig av dem för att utveckla sina affärer. Äkta Sylt är fortfarande under utveckling och Agroax har ansvaret för rollen som mentor.

Inom projektet har följande utvecklats: Logotype, hemsida, facebooksida, trycksaker. Kommunikationsstrategier, prenumerationssystem, auktionsförsäljning, mässmonter, nätverkskommunikation. Det har även genomförs utbildningar.

Besök www.aktasylt.se

MODELL FÖR STRATEGISK PLANERING AV LOKALT ANPASSADE FÖRETAG INOM EKOLOGISK RÅVARUPRODUKTION OCH FÖRÄDLING

Under åren 2006–2008 genomförde Agroax projektet "Framgångsfaktorer för produktion och förädling av ekologiska livsmedel i lokalt anpassad skala" finansierat av Ekhagastiftelsen.

Projektets mål var att identifiera de strategier och strukturer som är gemensamma för framgångsrika lokalt anpassade företag inom råvaruproduktion och förädling.

Projektet resulterade i att fem strategiområden med tillhörande strategier och inriktningar identifierades. Målet med projektet ”Modell för strategisk planering…” är att ta fram en modell som är anpassad för strategisk planering av lokalt anpassade företag inom ekologisk livsmedelsproduktion och förädling. Modellen skall baseras på resultaten från föregående projekt samt ett antal nya frågeställningar som besvaras genom ytterligare bearbetning av insamlat material, kompletterande intervjuer och enkätundersökning samt genom litteraturstudier. Modellen skall utformas som ett strukturerat och pedagogiskt arbetsredskap där företagaren steg för steg kan skapa sin egen strategiska planering anpassad efter det egna företaget, dess situation, drivkrafter, värderingar och vision.